1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYÉI/168/2021 – REHAB Zrt.

a) a közzététel napja

2021. augusztus 26.

b) az eljáró hatóság megnevezése

OGYÉI

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/168/2021; ismertetési tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

REHAB Zrt.

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

I. Ismertető személy tevékenysége után az ismertetési tevékenységet folytatót terhelő befizetési kötelezettségének teljesítését igazoló okmány hatóság részére történő megküldésének elmulasztása

A Hatóság megvizsgálta, hogy az Ügyfél eleget tett-e a bejelentett ismertető személyek tevékenysége után felmerülő befizetési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló dokumentáció megküldésére vonatkozó kötelezettségének, amely során megállapította, hogy az Ügyfél ilyen irányú kötelezettségének nem tett eleget a vizsgált időszakban, aminek eredményeként megsértette a 3/2009. EüM rendelet 8. § (6) bekezdésében foglaltakat.


II. Az egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személyek számára nyújtott olyan természetbeni támogatások, amely szakmai rendezvényekkel, tanfolyamokkal közvetlen összefüggésben nem állnak

Az OGYÉI az eljárás során vizsgálta a Gyftv. 14. § (4) bekezdésében foglalt azon jogszabályi előírás érvényesülését az Ügyfél gyakorlatában, amely lehetővé teszi természetbeni támogatás nyújtását egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy számára szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvételre oly módon, hogy a természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (így különösen utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv saját hatósági nyilvántartása, valamint a tényállás feltárása során az Ügyfél által tett nyilatkozatok, valamint az azokhoz kapcsolódóan benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy a REHAB Zrt. a vizsgált időszakban két alkalommal élt a Gyftv. 14. § (4) bekezdésében foglalt lehetőséggel, és egészségügyi szakemberek részére természetbeni támogatást biztosított belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel céljából.

A természetbeni támogatásokról az Ügyfél által beküldött számlák, dokumentumok, valamint a vizsgált időszakban a Társaság által támogatott rendezvények hivatalos programja egyértelműen és közvetlen módon bizonyítják, hogy az Ügyfél a támogatott belföldi szakmai rendezvények alkalmával, a szakmai rendezvények hivatalos programján kívül eső időpontban is biztosított étkezési ellátást, vendéglátást a résztvevőknek.

Jóllehet a Gyftv. 14. § (4) bekezdése csak példálózó felsorolást tartalmaz a lehetséges természetbeni támogatások tekintetében, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényen történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére szolgálhat. Természetbeni támogatásnak minősül az Ügyfél által biztosított vendéglátás is, de az csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha arra a rendezvényen történő részvétellel közvetlen összefüggésben került sor. A vendéglátás kifejezést jelen esetben olyan szófordulatnak tekinti a Hatóság, mely magában foglalhatja a szállásdíjat éppúgy, mint az étkezés költéségét, ugyanakkor a részvételi díj és a szállásdíj is tartalmazhat étkezést. Mindezekre tekintettel, a szavak hétköznapi értelemben vett jelentését tartja szem előtt a Hatóság és minden esetben egyedileg kerül mérlegelésre, hogy az adott természetbeni támogatás közvetlen összefüggésben van-e a rendezvénnyel, valamint minden esetben a ténylegesen kifejtett tevékenység határozza meg, hogy az ismertetési tevékenységnek minősül-e. A Hatóság értelmezésében a rendezvényen való részvétel és a támogatás közti közvetlen összefüggés nem áll fenn azokban az esetekben, amikor az Ügyfél a rendezvény hivatalos időtartamán vagy programján kívül eső időpontban, szervezett módon, opcionális étkezést, vendéglátást biztosít a résztvevők számára. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv álláspontja szerint a résztvevők számára, de a résztvevőknek választási lehetőségként biztosított, a regisztrációs díjon felüli étkezési támogatás elsősorban nem a rendezvényen való részvétel célját szolgálja, hanem sokkal inkább tekinthető jutalmazási, szórakoztatási célokat is szolgáló, kikapcsolódási lehetőségnek, még abban az esetben is, ha az ilyen módon biztosított vendéglátás a rendezvény időtartama alatt történik. Különösen igaz ez a megállapítás azokra az esetekre, amikor az Ügyfél által biztosított vendéglátás – a rendezvény online elérhető hivatalos programfüzete szerint – egyéb szórakoztató elemet, például múzeumlátogatást is tartalmaz. A Hatóság álláspontja szerint a vendéglátás és a rendezvény közti közvetlen összefüggést nem igazolja pusztán az a tény, amely szerint a rendezvények hivatalos programján kívül eső étkezésekre a kongresszuson történő részvétel nélkül nem került volna sor.

A Gyftv. 14. § (4) bekezdésének második mondatában található, a „rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások” szófordulat nem tartalmaz explicit mennyiségi korlátot a természetbeni támogatás mértékére vonatkozóan, de a jogalkotó a jogszerűség feltételeként rögzíti a közvetlen összegfüggés meglétét a támogatás és a részvétel között. A jogalkotó példálózó jelleggel sorolja fel az utazási költséget, szállásköltséget, valamint a részvételi díjat, mint a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadásokat, azonban e kiadások közé sorolandó mindezek mellett az étkezés, illetőleg vendéglátás költsége egyaránt. A vendéglátási limitekkel kapcsolatosan az OGYÉI azon az állásponton van, miszerint a vendéglátással kapcsolatos számlákon szereplő összeg, tekintettel arra, hogy a Gyftv. 14. § (4) bekezdése nem tartalmaz összegszerű korlátot, önmagában nem alkalmas annak megállapítására, hogy a vendéglátás jogszerű volt-e, a konkrét eset összes körülményének figyelembe vételével kell a Hatóságnak a tényállást értékelnie a jogszabály adta lehetőségek keretein belül, és vizsgálnia azt, hogy az étkezési támogatás elsősorban a rendezvényen való részvétel célját szolgálta-e, avagy sokkal inkább tekinthető jutalmazási, szórakoztatási célokat szolgáló lehetőségnek. Erre tekintettel a Hatóság az Ügyfél által, a Gyftv. 14. § (4) bekezdése alapján nyújtott vendéglátások ellenőrzésekor – többek között – azt vizsgálta, hogy arra a rendezvény hivatalos időtartamához és programjához képest mikor került sor; kik vettek rajta részt; a részvétel kötelező volt-e vagy opcionális; a rendezvény hivatalos szakmai programjához miként kapcsolódott; a vendéglátáshoz kapcsolódott-e egyéb program; és ezáltal vagy ezen kívül szórakoztatási vagy jutalmazási cél megvalósulhatott-e a támogatással.

A fenti ismérvek alapján, az OGYÉI több olyan vendéglátást azonosított, amelyek tekintetében – az összes körülmény gondos mérlegelése mellett – nem volt megállapítható a rendezvénnyel való közvetlen összefüggés jogszabályi követelménye.

Az OGYÉI az Ügyfél által egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy számára nyújtott, az előzőekben ismertetett természetbeni támogatásokat vizsgálta a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályrendszernek való megfelelés szempontjából is. A Hatóság meglátása szerint a szakmai rendezvények napi programzárását követően megtartott bankett, illetve társas vacsorán való részvétel Ügyfél általi támogatása alkalmas volt a gyógyászati segédeszközök rendelésre, használatának betanítására és forgalmazásra jogosult szakemberek Gyftv. 14. § (1) bekezdését sértő jogellenes jutalmazására, annak figyelembevételével, hogy az esti kikapcsolódási/társas eseményként megszervezett bankett, illetve társas vacsora, továbbá a bankett vacsorához kapcsolódó múzeumlátogatás a résztvevők szórakoztatását szolgálta. Amennyiben pedig a természetbeni támogatás nyújtása esetében nem teljesülnek maradéktalanul a Gyftv.-ben rögzített jogszabályi garanciák, a természetbeni támogatás egy olyan anyagi előny nyújtásának minősül, amely befolyásolásra alkalmas az egészségügyi szakemberek gyógyászati segédeszközökkel összefüggő tevékenysége során.

Továbbá a Gyftv. 14. § (4) bekezdésében foglalt szabályrendszer alapján valamely szakmai rendezvényen, tanfolyamon történő részvétellel összefüggésben természetbeni támogatás kizárólag egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy számára nyújtható, következésképpen az egészségügyi szakemberek kísérője részére a társas vacsorán történő részvétellel összefüggésben nyújtott támogatás jogellenes és az érintett, ily módon kedvezményezett egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személyek befolyásolására alkalmas természetbeni támogatásnak minősül.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A Gyftv.14. § (4) bekezdésében, továbbá a 3/2009. EüM Rendelet 8. § (6) bekezdésében foglaltak.

g) a döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI, Hatóság, gyógyszerészeti államigazgatási szerv) nevében eljárva, a REHAB Zrt. (2000 Szentendre, Kalászi út 3., cg.: 13 10 041297; adószám: 24097095-2-13, a továbbiakban: Ügyfél, REHAB Zrt., Társaság) ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYÉI/51698/2020. számon, 2021. február 12. napján, hivatalból indult eljárásban, a Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

m e g á l l a p í t o m,

hogy az Ügyfél

azáltal, hogy olyan természetbeni támogatásban részesített egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató szakembereket, amely nem állt közvetlen összefüggésben a rendezvényen történő részvétellel, megsértette a Gyftv. 14. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltakat; továbbá

azzal, hogy a Gyftv. 36. § (4) bekezdésében meghatározott, az őt, mint ismertetési tevékenységet folytatót, az általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott és nyilvántartásba vett ismertető személy tevékenysége után terhelő befizetési kötelezettségének teljesítését igazoló okmányt elmulasztotta megküldeni a Hatóság számára a vizsgált időszakban, megsértette a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: 3/2009. EüM rendelet) 8. § (6) bekezdésekben foglaltakat, amelyekre tekintettel a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint

m e g t i l t o m

a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá a Gyftv. 19. § (2) bekezdés d) pontjának db) alpontja alapján

3 000000 Ft – azaz hárommillió forint – összegű

p é n z b í r s á g g a l   s ú j t o m.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01040353-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha az OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Megállapítom, hogy az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése szerint, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság előtt. A keresetlevelet az illetékes bíróságnak címezve, az OGYÉI-hez kell benyújtani.

Frissítve: 2021.08.26 10:11