1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYI/44111/2013 - LadeePharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.

a) a közzététel napja

2014. szeptember 10.

 

b) az eljáró hatóság megnevezése

 

GYEMSZI OGYI

c) az ügy száma és tárgya

 

OGYI/44111/2013, gyógyszerismertetési tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

 

LadeePharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

A OGYÉI megállapította, hogy az Ügyfél kiállítási standjánál 2013. november 8. napján tartott, Fiatal Nőorvosok IX. Kongresszusán tartózkodó, az Ügyfél érdekében ismertető tevékenységet végző személy a OGYÉI nyilvántartásába, mint gyógyászati-segédeszközt ismertető személy került nyilvántartásba vételre, és így nem rendelkezett – a standon elhelyezett, vényköteles gyógyszereket hirdető plakát és vényköteles orális fogamzásgátló gyógyszerről szóló tájékoztató füzetek ismertetéséhez szükséges – érvényes gyógyszerismertetői igazolvánnyal, az Ügyfél hivatkozott magatartásával megsértette a Gyftv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

A OGYÉI megállapította továbbá, hogy az Ügyfél Jangee, Dienille és Velgyn nevű fogamzásgátló gyógyszerekre vonatkozóan a készítmények alkalmazási előírásaival nem összeegyeztethető tartalmú tájékoztató füzeteket juttatott el a kezelőorvosokhoz. A kezelőorvosokhoz ezáltal olyan információk kerültek, amelyek a hatások és mellékhatások tekintetében nem voltak összhangban a gyógyszerek hivatalos dokumentációjával. Azokban az esetekben, amikor az orvos a pácienseinek – akiknek a vényköteles gyógyszert rendelte/felírta – továbbadta a tájékoztató anyagokat, a hibás és esetenként megtévesztő információk a páciensekhez is eljutottak, ezáltal a betegek érdeke sérült.

 

Fentiek alapján a OGYÉI megállapította, hogy a tájékoztató füzetek nem felelnek meg a Gyftv. 11/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt ésszerű felhasználás, tárgyilagos, a gyógyszer alkalmazási előírásában foglaltakkal összhangban lévő bemutatás követelményének. A gyógyszerek szedőinek adott információs anyag tartalmilag nem nyújt többet a hivatalos betegtájékoztatókhoz képest, a füzeteket illusztráló képek pedig reklám-jellegűek, ezért a OGYÉI álláspontja szerint a tájékoztató füzetek létjogosultsága nem indokolt.

 

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 11/B. § (1)-(2), 13. § (1) bekezdése

g) a döntés rendelkező része

 

HATÁROZAT

 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYÉI) előtt a LadeePharma Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) (a továbbiakban: Ügyfél) gyógyszerismertetési tevékenységének ellenőrzésére, OGYI/44111/2013 számon, 2013. november 26. napján, hivatalból indult eljárásban az alábbi

 

határozatot

 

hozom.

A Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az Ügyfél betegek számára szakember által rendelt vényköteles gyógyszerekhez tájékoztató füzetek indokolatlan terjesztésével megsértette a Gyftv. 11/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat, továbbá regisztrált gyógyszerismertető személy nélkül végzett ismertető tevékenységgel megsértette a Gyftv. 13. § (1) bekezdésben foglaltakat, ezért megtiltom a jogsértő magatartás további folytatását, és a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének db) pontja szerint

5000 000, - Ft – azaz ötmillió forint – összegű

 

pénzbírsággal sújtom.

 

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni a OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-00000000 számú számlájára.

 

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

 

Ha a OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

 

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdése szerint kérhető annak bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A bírósági felülvizsgálat iránt előterjesztett kérelmet három példányban, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a OGYÉI-nál kell előterjeszteni.

Frissítve: 2014.09.10 15:54